Văn phòng luật sư Thành Pháp/ Tin tức pháp luật/ Hồ sơ khai thuế Hộ, cá nhân kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh, sản xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đủ điều kiện phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế cho Nhà nước. Để kê khai thuế đúng với quy định thì hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai đúng thời gian và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, hồ sơ thủ tục kê khai thuế vẫn còn nhiều lúng túng đối với người dân, sau đây Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ trình bày  về thủ tục, hồ sơ khai thuế Hộ, cá nhân kinh doanh để Quý khách hàng nắm bắt.

Trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai: Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai gồm:

– Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

– Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh: Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

– Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

– Các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh gồm:

+ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất;…

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh

Từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các hộ khoán.

– Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

– Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:

+ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;…

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hơp cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế gồm:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS.

– Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng) theo mẫu số 01-1/BK-TTS.

– Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng).

– Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác

* Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ

Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp gồm:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) theo mẫu số 01/XSBHĐC.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC (kê khai toàn bộ cá nhân có phát sinh doanh thu trong năm tính thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

* Hồ sơ khai thuế năm của cá nhân trực tiếp khai thuế

Hồ sơ khai thuế năm đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, cá nhân kinh doanh khác gồm:

– Tờ khai thuế năm (áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm) theo mẫu số 01/TKN-CNKD.

– Bản sao hợp đồng kinh tế (cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác kinh doanh, đại lý).

– Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

* Hồ sơ khai thuế tháng, quý đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập cho cá nhân, cụ thể như sau:

– Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

– Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) theo mẫu số 01-1/BK-CNKD.

– Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

* Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản, cụ thể như sau:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) theo mẫu số 01-2/BK-TTS.

– Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Cơ sở pháp lý: Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 Thông tư 40/2021/TT-BTC

Trên đây là bài tư vấn về Thủ tục hồ sơ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh . Để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết về thuế Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Thành Pháp tại Hotline: 0919075786 hoặc gửi Email: vanphongluatsuthanhphap@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

HOTLINE: 0919075786(HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NỔI TIẾNG TẠI ĐỒNG NAI Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Mách bạn các công ty, văn phòng luật sư uy tín, giỏi và tận tâm tại Đồng Nai. Văn phòng luật sư Thành Pháp – Chi nhánh Long Thành Văn phòng luật sư Thành Pháp có trụ sở chính tại 324A Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục chuyển nhượng, mua bán phần vốn góp trong công ty TNHH 2TV Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong quá trình vận hành hoạt động, vì mục đích và định hướng phát triển, mỗi doanh nghiệp thường xuyên có những sự thay đổi về vốn góp, thành viên… Việc chuyển nhượng, mua bán phần vốn góp trong công ty TNHH 2 TV được quy định như sau: 1. Mua lại phần vốn góp […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dịch vụ hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp – tư vấn thuế, tư vấn đầu tư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH PHÁP chuyên cung cấp các gói tư vấn doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Tư vấn thủ tục mở công ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Những trường hợp không được tách thửa Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Một trong những phương án kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận lớn nhất là tách thửa thành nhiều thửa nhỏ. Tuy nhiên, những người đầu tư bất động sản cần nắm rõ những loại đất nào không được tách thửa để tránh rủi ro khi đầu tư.   1. Không đáp ứng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bán đất, coi chừng ‘dính bẫy’ đặt cọc Người đăng: adminluat
Đọc thêm

TTO – Thông thường, khi mua bán nhà đất, hai bên thỏa thuận một khoản đặt cọc để bảo đảm giao dịch không bị “bẻ kèo” giữa chừng. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp trục trặc vẫn cứ xảy ra và món tiền cọc chính là miếng mồi… Ông Phạm An B. muốn bán […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế khác với sổ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trên thực tế không ít trường hợp diện tích đất trên thực tế có chênh lệnh với diện tích đất trên sổ đỏ. Vậy trường hợp này thủ tục cấp đổi sổ đỏ sẽ như thế nào? 1. Diện tích đất trên sổ đỏ khác diện tích thực tế thì sẽ xác định thế nào? […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thời hạn khai thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thì thời hạn khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 thực hiện như sau: 1. Thời hạn khai thuế TNCN năm 2022 – Khai thuế theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi lập hóa đơn GTGT do được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh cần lưu ý những nội dung sau: – Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tên, địa chỉ doanh nghiệp là nội dung bắt buộc phải có khi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Vì vậy, khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên, địa chỉ phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục luật định. 1. Hồ sơ thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn thay đổi […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài (trước đây gọi là thuế môn bài) bao gồm: (1) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. (2) Cá nhân, nhóm cá […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú chỉ còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Đây là nội dung quy định tại Luật Cư trú 2020. Như vậy, từ năm 2023, người dân có thể tra cứu thông tin về cư trú bằng cách nào mà không cần Sổ hộ khẩu? 1. Sổ hộ khẩu, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. 1. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT Theo đó, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đất ruộng có được chuyển lên đất thổ cư? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất ruộng) sang đất ở (đất thổ cư) thì phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Luật Đất đai 2013 cụ thể như sau: “Điều 10. Phân loại đất Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 2. Nhóm đất […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Phản ánh đến đâu nếu du khách bị ‘chặt chém’ giá dịch vụ? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Người nào bán, thu tiền cao hơn giá niêm yết của hàng hóa, dịch vụ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng.  Điều 18, Nghị định 177/2013 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quán cà phê thu thuế VAT 100% có thể bị phạt như thế nào? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Thu VAT 100% có thể bị xử phạt bao nhiêu? Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về tờ hóa đơn tại một quán cà phê ở quận Gò Vấp, TPHCM, khi thu thuế giá trị gia tăng (VAT) đến… 100%. Hóa đơn được tính cho khách vào tối 1/2 (tức mùng 1 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ từ 01/02/2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, trong đó có quy định tăng số giờ làm việc, làm thêm […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, chính sách miễn, giảm thuế được quy định như sau: – Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mức thu lệ phí trước bạ mới nhất năm 2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất, ô tô, xe máy,… từ ngày 01/3/2022 được thực hiện theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: 1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%. 2. Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao: Mức thu là 2%. 3. Tàu thủy, kể cả […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Từ 01/01/2022, khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực kết hoạch đầu tư, hành vi kê khai khống vốn điều lệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Cụ thể, tại Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt đối với vi phạm về kê khai vốn điều lệ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mức phạt mới vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân như sau: Vi phạm về công ty hợp danh  Vi phạm về công ty hợp danh sẽ bị xử phạt như sau: – Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

  1. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT); Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần); Quyết định về việc thay […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục chuyển trụ sở chính hộ kinh doanh khác quận Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
04 chính sách về Thuế – Phí – Lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

1. Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn Covid-19 Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, giảm mức thu […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
03 chính sách mới về nhà ở có hiệu lực từ năm 2022 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ tháng 01/2022, nhiều chính sách mới về nhà ở (lãi suất, thời hạn cho vay hỗ trợ nhà ở) bắt đầu có hiệu lực thi hành. 1. Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2022 là 4,8%/năm Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2022 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai xin điều chỉnh giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất không triển khai Dự án thành phần 3 và Dự án thành phần 4 thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Xử lý nghiêm môi giới bán suất tái định cư dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

DIENDANDOANHNGHIEP.VN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao UBND huyện Long Thành khẩn trương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo, môi giới mua bán các suất tái định cư dự án sân bay Long Thành. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản thông báo kết […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ cho đất “giấy tay” thuộc dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện nay, quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đang gặp khó khăn lớn nhất là việc xử lý đối với hơn 1 ngàn trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… quyền sử dụng đất nhưng không lập thủ tục […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tiến độ sân bay Long Thành sau “tối hậu thư” của Phó Thủ tướng Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể triển khai GPMB và đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, đến nay Đồng Nai và ACV thực hiện ra sao? Đầu tháng 11/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện công tác […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Phân loại để xử lý nhanh đất ‘giấy tay’ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tổ công tác xử lý vướng mắc đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đã phối hợp với các […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai đang tăng tốc để hoàn thành phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hơn 2 tháng là quỹ thời gian còn lại để Đồng Nai giải ngân nguồn vốn đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.   Đồng Nai đang tăng tốc để hoàn thành phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Phát sinh nhiều vi phạm về đất đai ở huyện Long Thành, Đồng Nai Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Thời gian gần đây, huyện Long Thành, Đồng Nai, thường xuyên xảy ra vi phạm phân lô bán nền trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích… Theo đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành đến năm 2040, huyện sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 4 vào năm 2025. Ngày […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ hơn 4.100 tỷ đồng xây dựng đường nối sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đồng Nai vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách khoảng 4.100 tỷ đồng để sớm khởi công hai tuyến đường tỉnh 770B và 773 nối sân bay quốc tế Long Thành, trong giai đoạn 2021 – 2025… Tỉnh Đồng Nai kiến nghị trung ương hỗ trợ 4.136 tỷ đồng để xây dựng các […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Kiểm tra tình trạng mua bán đất nền ở khu tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

  Đồng Nai – Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chính sách về BHXH năm 2022 có gì mới? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chỉ còn gần hai tháng nữa là bước sang năm mới. Năm 2022 tới đây sẽ đánh dấu nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Vậy đó là những thay đổi gì? 1/ Tăng tuổi nghỉ hưu của người […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Gỡ vướng đất “giấy tay” ở dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 3.800ha/5.000ha để xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, tình trạng thu hồi “da beo” do vướng đất giấy tay khiến việc bàn giao đất gặp khó khăn. Cụ thể đến nay Đồng Nai mới thực hiện giao đất đợt 1 gần 1.300ha/1.810ha […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục làm sổ hồng chung cư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Cũng giống như nhà ở riêng lẻ, khi có đủ các điều kiện thì chủ sở hữu nhà chung cư có thể làm thủ tục xin cấp sổ hồng. Vậy hồ sơ thủ tục cấp sổ hồng như thế nào? Sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ giải đáp thủ tục làm sổ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án Sân bay Long Thành: Nhộn nhịp mua bán đất tái định cư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hàng chục điểm giao dịch đất đai đã xuất hiện tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để trao đổi mua bán các lô đất tái định cư thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Khu vực […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TPHCM đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sở TNMT TPHCM nhìn nhận, số lượng nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận còn rất nhiều, điều này ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, lợi ích người dân và uy tín của chủ đầu tư. Ngày 11/11, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TPHCM, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đề xuất thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Việc này góp phần rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí giải phóng mặt bằng có thể phát sinh thêm sau khi dự án được phê duyệt chủ trương, hạn chế việc điều chỉnh dự án. Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN Đại biểu Quốc hội “tha […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Kích gia tốc đại dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dự án sân bay Long Thành là một trong nhiều dự án trọng điểm mà lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chủ trì họp giao ban tiến độ thời gian qua để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai. Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành Thông điệp quyết liệt trong triển […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục chuyển trụ sở chính hộ kinh doanh khác quận Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hộ kinh doanh mặc dù không có tư cách pháp nhân nhưng vẫn được coi là một loại hình kinh tế và có trụ sở cố định để hoạt động. Khi thành lập hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh phải đăng ký trụ sở chính. Khoản 2 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thế nào là một di chúc hợp pháp? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện nay, việc về phân chia di sản thừa kế thường nảy sinh nhiều vấn đề tranh chấp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, di sản của người đã khuất sẽ được phân chia theo di chúc phụ thuộc vào sự định đoạt của người đó khi còn sống hoặc phân chia theo […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mua chung đất: Sổ đỏ đứng tên ai? Ai sẽ giữ Sổ đỏ? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Việc mua chung đất hiện nay xảy ra khá phổ biến giữa những người quen biết và tin tưởng nhau. Mặc dù có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng khi góp tiền mua chung đất người dân vẫn phải biết rõ các quy định pháp luật. Giải thích: Mua bán đất là cách gọi dùng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Vấn đề cá nhân là bên nhận thế chấp nhà đất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

LS LÊ CAO – Cá nhân có quyền nhận thế chấp tài sản là nhà, đất, nhưng quy định đó đã bị lãng quên trong thời gian dài và mới đây dường như được đánh thức bởi một điều khoản hướng dẫn trong Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cá nhân được quyền nhận thế […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người trẻ lập di chúc sớm: ‘Điềm gở’ hay cách sống văn minh? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

TTO – Không chỉ những người sắp ‘gần đất xa trời’ mới làm di chúc, mà hiện nay nhiều người còn trẻ cũng làm di chúc. Họ có một số ước nguyện muốn được thực hiện nếu chẳng may qua đời. Phần lớn liên quan đến tài sản Anh Nguyễn Văn H. ở TP.HCM, dù đã […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Giảm 50% lệ phí cấp sổ đỏ khi làm thủ tục qua mạng tại TP.HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

TP.HCM giảm 50% lệ phí đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Đây là nội dung tại Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND TP.HCM. Theo đó, HĐND TP.HCM chấp thuận giảm […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đầu tư hạ tầng giao thông đón đầu sân bay Long Thành: Kỳ vọng sức bật Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Cùng với tái định cư cho người dân, những năm qua, tỉnh Đồng Nai dành nguồn lực rất lớn đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch kết nối Đồng Nai và TP.HCM. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) với […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bồi thường sân bay Long Thành: Hàng ngàn tỉ chưa đến tay người dân Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành chậm mất 6 tháng so với kế hoạch đề ra Trong văn bản báo cáo vừa gửi tới Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tiến độ thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Kiểm soát chặt tiến độ sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngoài ấn định thời gian hoàn tất giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành còn nhấn mạnh sân bay Long Thành phải về đích vào năm 2025 Ngày 1-11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN liên quan Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 27/10/2021, Tổng cục Thuế có Công văn 4110/TCT-DNNCN về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhận được văn bản của Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Diễn đàn Doanh […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tổng cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn GTGT do được giảm thuế theo NĐ 92/2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tổng cục Thuế có Công văn 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, trong đó có hướng dẫn việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Tổng cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn GTGT do được giảm thuế theo NĐ 92/2021 (Ảnh minh họa) Theo đó, căn cứ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM: 04 tiêu chí để dịch vụ ăn uống được hoạt động Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM được ban hành kèm theo Quyết định 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021. TP.HCM: 04 tiêu chí để dịch vụ ăn uống được hoạt động (Ảnh minh họa) Tiêu chí 1: đối với […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn kê khai giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chính sách giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2021 cho các doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 được hướng dẫn tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP. Cách xác định số thuế TNDN được giảm Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế năm 2021 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người dân vùng Dự án sân bay Long Thành xây nhà, đến nơi ở mới Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sau khi nhường đất để Nhà nước thực hiện “siêu” dự án sân bay Long Thành, tại khu tái định cư, hàng loạt ngôi nhà đã và đang được xây dựng, người dân đã đến nơi ở mới, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Tại khu tái định cư, các căn nhà của người […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tái định cư sân bay Long Thành: Khu đô thị giữa rừng cao su dần hình thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khu tái định cư sân bay Long Thành có diện tích 282 ha, được bố trí hơn 5.000 lô đất. Đây được xem là một trong những khu đô thị hiện đại nhất tại Đồng Nai, với đầy đủ cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Sau 1 năm 6 tháng khởi công xây dựng, đến […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Các loại thuế, lệ phí người dân phải nộp khi xây dựng nhà ở Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi tiến hành xây dựng nhà ở, ngoài việc chủ sở hữu phải tiến hành xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì còn phải có nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ giải đáp các loại thuế, lệ phí […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đã chi trả hơn 7.500 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

UBND huyện Long Thành đã chi trả tổng 7.500 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 3.600 hộ dân thuộc khu vực thực hiện dự án sân bay Long Thành. Theo lãnh đạo huyện Long Thành, từ ngày 18 – 27/10 địa phương này tiếp tục tổ chức chi trả tiền đền bù, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Những năm gần đây, các tranh chấp xảy ra liên quan đến việc thu hồi, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày càng nhiều. Việc bồi thường không thỏa đáng hay tiến hành cưỡng chế thường gây ra nhiều bức xúc. Sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
“Làng” biệt thự, nhà phố mọc lên bên dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ một vùng đất chỉ toàn là cây caosu già cỗi, thì nay đã trở thành một “siêu đô thị” nằm trong thành phố sân bay tương lai. Đó là khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), dành cho những người dân bị giải toả để dành đất xây […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án sân bay Long Thành: Vì sao tiến độ mới chỉ đạt 50%? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tiến độ thu hồi đất tại dự án sân bay Long Thành đạt 1.284ha/2.532ha, tương đương 50,7%, tiền giải ngân bồi thường, hỗ trợ, tái định đạt hơn 10.698/22.850 tỉ đồng đã bố trí, tương đương 46,81%. Chậm do xử lý hồ sơ bồi thường… Theo đó, báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chi hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 18/10, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ 18 – 27/10, cơ quan này chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho trên 560 trường hợp có đất bị thu hồi phục vụ Dự án sây bay Long Thành. Trong lần chi trả này, trung bình mỗi hộ được nhận […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tiếp tục tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 433 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(ĐN) – Theo UBND H.Long Thành, từ ngày 20 đến 25-10, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho các hộ dân thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Trong đợt bốc thăm […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Biệt thự, nhà phố ‘mọc lên như nấm’ tại khu tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Rất nhiều biệt thự, nhà cao tầng, nhà liên kế đang ‘mọc lên’ tại khu tái định cư dự án sân bay Long Thành. Người dân rất phấn khởi với nhà mới, hệ thống công cộng nơi đây. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 9 và 10.10, sau khi được chính quyền giao đất, các hộ dân thuộc diện […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục mua chung cư chưa có sổ hồng Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay mua bán nhà ở, chủ sở hữu phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, đối với nhà ở thương mại như là chung cư, không phải lúc nào […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án xây dựng sân bay Long Thành đang chậm tiến độ, vì sao? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(CLO) Theo báo cáo của Chính phủ, dù Bộ GTVT, UBND Đồng Nai quyết liệt chỉ đạo, thế nhưng, tới nay tiến độ xây dựng sân bay Long Thành vẫn bị chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt. Theo báo cáo của Chính phủ, dù Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND Đồng Nai quyết […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đối tượng nào được áp dụng quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(Thanh tra) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Theo đó, miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện để người lao động ngừng việc nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(NLĐO) – Thời gian ngừng việc từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Theo Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/ND-CP, thì chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc như sau: Người lao động làm việc theo […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chậm giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành sẽ ảnh hưởng tiến độ chung Người đăng: adminluat
Đọc thêm

TTO – Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ cho biết các dự án thành phần khác vẫn bám sát kế hoạch nhưng dự án giải phóng mặt bằng vẫn chậm. Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 12-10 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nghỉ hưu năm 2022, đóng BHXH đủ 35 năm thì lương hưu hàng tháng là bao nhiêu? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi có đủ năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Bên cạnh đó, với trường hợp đóng BHXH trên 30 năm, người lao động còn được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu. Điều 54 Luật BHXH […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án khu tái định cư sân bay Long Thành nguy cơ trễ hẹn Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo kế hoạch ban đầu, dự án khu tái định cư sân bay Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến dự án đang bị chậm tiến độ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng công ty Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi chủ sở hữu, thành viên của công ty TNHH, cổ đông của công ty cổ phần muốn chuyển nhượng công ty, cổ phần của mình cho cá nhân, tổ chức khác thì phải tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng, hồ sơ thay đổi kinh doanh và kê khai thuế. Sau đây, Văn phòng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sắp kiểm toán “siêu” sân bay Long Thành cùng loạt dự án lớn ngành điện Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Kiểm toán Nhà nước cho biết dự kiến thực hiện 28 cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Đáng chú ý, trong số này có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm. Phối cảnh Dự án sân bay Long Thành Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội những dự […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tăng tốc dự án tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ ngày 9.10, sau khi Đồng Nai mở các hoạt động nhằm phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn dành cho người dân di dời phục vụ dự án sân bay Long Thành, các hoạt […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi nhà ở bị xuống cấp và có nhu cầu sửa chữa, cải tạo thì chủ sở hữu phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ những trường hợp được miễn xin giấy phép). Sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ giải đáp thủ tục xin giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nỗ lực đảm bảo tiến độ xây Sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(BĐT) – Theo kế hoạch, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng vào năm 2025. Hiện nay, các dự án thành phần của Dự án giai đoạn 1 được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá là có khả năng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Trước khi tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng của cơ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Sẽ ‘bù’ tiến độ xây dựng khu tái định cư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tăng cường nhân lực, vật lực, tăng ca là giải pháp được đưa ra để bù đắp tiến độ xây dựng khu tái định cư (TĐC) Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành sau thời gian bị […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Theo đó nếu người để lại di sản mất đi và không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp… thì người nhận thừa kế được hưởng di sản […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đất có quy hoạch ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Các khu đất có quy hoạch ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc theo bản đồ sử dụng đất. Dương Đông là một phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Diện tích vào khoảng 15,06 km2. Phường Dương Đông nằm ở phía tây thành phố Phú Quốc. Vị trí địa lý của phường Dương Đông như sau: Phía đông […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Tơ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 đảo Phú Quốc. Dương Tơ là một xã thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Diện tích vào khoảng 80,40 km2. Xã Dương Tơ nằm ở trung tâm đảo Phú Quốc. Vị trí địa lý […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tháng 10 bắt đầu san lấp mặt bằng sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dự kiến trong tháng 9.2021 sẽ tổ chức đấu thầu và tháng 10 sẽ bắt đầu thi công gói thầu san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.   Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay dự án vẫn đang triển khai hạng mục rà soát bom […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đất ở sau tách thửa tại Kiên Giang không được nhỏ hơn 36 m2 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ ngày 26/8, Kiên Giang sẽ cho phép tách thửa khi diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đối với đất ở nông thôn là 45 m2, đô thị là 36 m2. UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định về việc quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tới năm 2030. Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo nhỏ hơn ở lân cận và quần đảo Thổ Chu nằm cách đó 55 hải […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khu tái định cư sân bay Long Thành “đua” về đích trong tháng 10 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đã thành hình, người dân bắt đầu vào xây dựng nhà ở… Khu tái định cư (TĐC) Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án CHK quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) rộng 282ha. Đến nay các hạng mục hạ tầng giao thông, cây […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khẩn trương chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1 sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nội dung được đề cập trong văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, lập trình viên, vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Cưỡng đoạt tài sản, và điều tra nhiều dấu hiệu tội phạm khác. “Khang bị bắt sáng 4/10 tại Cần Thơ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản“, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong quá trình sử dụng đất, nhiều cá nhân, tổ chức có mong muốn thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở… Tuy nhiên, việc xin chuyển mục đích phải được sự chấp thuận […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB bảo đảm tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hay nhiều các bên trong quan hệ đất đai. Ngày nay, các tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp Sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ giải đáp thủ tục […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Từ 1/10, người tiêm đủ 2 mũi vaccine được làm việc tại trụ sở tại TP HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ ngày 1/10, các cơ quan, đơn vị nhà nước tại TP HCM chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (hoặc được cấp Thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở. Ảnh minh họa UBND TP HCM vừa có văn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Kiên Giang công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sáng 23/4, tại thành phố Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 486 ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Tại hội nghị, ông Vũ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khi nào chi trả xong tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dự kiến trong tháng 10/2021, Đồng Nai sẽ hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các hộ dân còn lại thuộc dự án sân bay Long Thành. Phối cảnh dự án sân bay […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Gần 100 căn nhà thuộc khu tái định cư sân bay Long Thành đang được xây dựng Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Gần 100 công trình xây dựng nhà ở tại khu tái định cư sân bay Long Thành đang được người dân xây dựng. Song, nhiều dự án đang phải tạm dừng thi công do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Gần 100 hộ dân đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư sân bay […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án sân bay Long Thành với hơn 4.400 trường hợp với diện tích hơn 1.900 ha, số tiền trên 9.000 tỷ đồng, trong đó, đã chi trả tiền cho hơn 3.400 trường hợp. Số hộ còn lại chưa […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Ưu tiên đầu tư một số hạng mục của sân bay Long Thành giai đoạn 1 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(ĐN)- Bộ GT-VT vừa có văn bản chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc dự án thành phần 4, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1. Cụ thể, Bộ GT-VT chấp thuận sẽ ưu tiên đầu tư khu xử lý […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Kiến nghị hỗ trợ 4.130 tỉ làm 2 đường nối sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai kiến nghị lùi thời gian hoàn thành khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành và đề xuất Chính phủ hỗ trợ 4.130 tỉ đồng làm hai đường nối sân bay. Trong văn bản vừa gửi đến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin cụ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nghị quyết 116/NQ-CP hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy hoạch mới thành phố Phú Quốc 2021 đến 2030. Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành phố Phú Quốc khoảng 674,53ha, chiếm 1,14% […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chính phủ yêu cầu Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(ĐN)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về báo cáo tình hình triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (kỳ tháng 7-2021). […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án sân bay Long Thành đã giải ngân hơn 10.600 tỷ đồng Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sau hơn hai năm triển khai dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân hơn 10.600 tỷ đồng trong tổng vốn được trung ương bố trí. Phối cảnh dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Báo Đồng Nai). Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 6 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6426/VPCP-CN ngày 14/9/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cụ thể, Phó […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Ưu đãi sắc thuế tại khu đặc quyền kinh tế Phú Quốc Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế sẽ được áp dụng đối với người kinh doanh, giới đầu tư tại đặc khu kinh tế Phú Quốc. Để thu hút vốn và nhân tài phát triển đặc khu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã công bố nhiều chính sách ưu đãi về thuế quan […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Diện mạo đô thị ‘thành phố sân bay’ Long Thành năm 2025 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Mạng lưới các công trình giao thông trọng điểm và các khu đô thị hiện đại hoàn chỉnh góp phần tạo nên diện mạo xứng tầm cho ‘thành phố sân bay’, hướng đến mục tiêu đưa Long Thành trở thành đô thị loại III vào 2030, tầm nhìn đến 2050. Năm 2025: Long Thành trở […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai giải quyết hơn 1.000 trường hợp đất “giấy tay” tại dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất khoảng 5.000ha… Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khu tái định cư sân bay Long Thành: Khó bàn giao đúng hạn Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn sẽ bị kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cũng như một số gói thầu phát sinh thêm khối lượng công việc… Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn dự kiến sẽ bàn giao […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sau thời gian im ắng, đất nền Phú Quốc hiện giờ ra sao? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Còn nhớ từ tháng 12/2020, lượng người đầu tư đất tìm đến “đảo ngọc” Phú Quốc đột ngột tăng lên sau một thời gian bình lặng. Giá đặt cọc sang tay từ 30 – 50 triệu đồng/lô diện tích dưới 300m2 bắt đầu sôi động. Không ít chủ đất sẵn sàng bỏ những khoản cọc […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

(CLO) UBND tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh lại quy hoạch khu tái định cư sân bay Long Thành, nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 8 tháng đầu […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Đồng Nai gỡ rối quy hoạch Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể là một trong những công đoạn quan trọng trong sự phát triển nhưng lâu nay tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện được. Nhiều năm qua, quy hoạch phân khu đô thị tại TP Biên Hòa, quy hoạch tổng thể ở TP Long Khánh hay vùng đô thị mới huyện Nhơn Trạch… […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khu phi thuế quan Phú Quốc gần 7.000 tỷ được thông qua quy hoạch Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phi thuế quan ở TP Phú Quốc đã được Hội đồng thẩm định thông qua. HĐND tỉnh Kiên Giang vừa có Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan ở xã Hàm Ninh, TP Phú […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy hoạch hệ sinh thái giúp BĐS biển nam Phú Quốc hút đầu tư Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong bối cảnh dịch bệnh, nam Phú Quốc vẫn tạo được sức hút trên thị trường BĐS biển nhờ xung lực đến từ yếu tố quy hoạch, hạ tầng và hướng đi của nhà đầu tư chiến lược Sun Group. Theo báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án bất động sản hưởng lợi từ sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sân bay Long Thành khởi công đầu năm nay góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường địa ốc Đồng Nai khi nhiều dự án bất động sản đổ về. Dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn một với công suất 25 triệu hành khách đã khởi công ngày 5/1 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Phú Quốc cho tách thửa trở lại, ‘sốt’ đất liệu có tái diễn? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch, giá đất Phú Quốc vẫn chưa có biến động dù đã được tách thửa trở lại. Nhiều môi giới cho biết thanh khoản sẽ khó khăn do diện tích tách thửa tối thiểu lớn. Trước đây, việc tách thửa ào ạt ở Phú Quốc đã kéo theo cơn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bố trí hơn 14.500 tỷ đồng cho Sân bay Long Thành trong năm 2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Năm 2021, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện hơn 14,5 ngàn tỷ đồng. Trong số này, có gần 4,7 ngàn tỷ đồng được giao theo kế hoạch vốn năm 2021; hơn 4,5 ngàn tỷ đồng là […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bộ Y tế hướng dẫn lộ trình để TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội an toàn tại các địa phương đang được Bộ Y tế gấp rút lấy ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành. Trong văn bản hỏa tốc lấy ý kiến các thành viên Ban […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM lên kế hoạch hỗ trợ đợt 3, không phân biệt thường trú, tạm trú Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đối tượng của đợt hỗ trợ lần 3 sẽ gồm người lao động bị mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn đang có mặt tại TP, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú. Thân nhân của người lao động bị mất việc làm (cha, mẹ, vợ, chồng, con bao gồm cả […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khó bồi thường, hỗ trợ đất ‘giấy tay’ ở vùng dự án sân bay Long Thành Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Cuối tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có hướng dẫn về việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ đối với các trường hợp mua bán, cho, tặng đất (gọi chung là chuyển nhượng) bằng giấy viết tay (gọi chung là đất “giấy tay”) tại vùng Dự án […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sau 15-9, TP.HCM vẫn cơ bản thực hiện chỉ thị 16, chưa áp dụng ‘thẻ xanh’ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết sau ngày 15-9, TP.HCM chưa thể lập tức nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên “thẻ xanh”, “thẻ vàng”. Phải chờ một thời gian sau 15-9, khi TP sẵn sàng mới có thể triển khai. Tối 12-9, tham dự tọa đàm Kiểm soát dịch […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Dự án Sân bay Long Thành: Trong tháng 10-2021, chi trả xong tiền đền bù, hỗ trợ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các hộ dân còn lại thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành trong tháng 10-2021.    […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Các doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh, đầu tư tạo ra doanh thu, lợi nhuận sẽ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vậy cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? và doanh nghiệp sẽ đóng thuế TNDN ra sao? Hiện nay, chưa có […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Ai đủ điều kiện có ‘thẻ xanh COVID-19’ ở TP.HCM và được làm gì? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo dự thảo điều kiện sử dụng “thẻ xanh COVID-19” của Sở Y tế TP.HCM, khi thực hiện chỉ thị 16, người tiêm đủ 2 mũi vắc xin dưới 65 tuổi, không bệnh nền được đi siêu thị, bệnh viện, đi học, đi làm và công tác nội địa. Ngày 8-9, Sở Y tế TP.HCM […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đăng ký biến động là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Theo đó, bài viết dưới đây Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ tư vấn quy định về […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hưởng BHXH một lần thế nào khi DN phá sản còn nợ tiền BHXH? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 06/9/2021, BHXH Việt Nam có Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương thống nhất thực hiện chế độ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ  kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Để giảm bớt khó khăn, Nhà nước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trước tình hình chuyển biến phức tạp của đại dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính buộc phải ngừng sản xuất, giải thể. Để giúp người sử dụng giảm bớt khó khăn Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ. Sau đây, Văn phòng Luật sư […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Để giúp người lao động giảm bớt những khó khăn khi tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian dịch bệnh, Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, người dân vẫn còn rất bối rối, lúng túng về hồ sơ thủ tục và không biết mình có […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chi tiết lộ trình tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 từ 01/9-15/9 tại TP HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa banh hành Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9. Theo đó, lộ trình tổ chức tiêm vắc xin từ 01/9-15/9 tại TP HCM cụ thể như sau: Ngày tiêm Mũi 1 Mũi 2 Astra Zeneca (8-12 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19: NLĐ cần làm gì? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Nhiều NLĐ vẫn đang thắc mắc về việc mình đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Vậy, NLĐ cần làm gì tiếp theo? 1. Kiểm tra chính xác về điều kiện để được nhận hỗ trợ Tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định các điều kiện để […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện để F0 được cách ly, theo dõi tại nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà được Bộ Y tế ban hành ngày 28/8/2021 kèm theo Quyết định 4156/QĐ-BYT.   Theo đó, những người nhiễm Covid-19 đủ các điều kiện dưới đây sẽ được cơ quan có trách nhiệm ra quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: Căn cứ mức […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ Hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid 19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Để hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý, sau đây, Văn phòng Luật sư Thành Pháp sẽ giải đáp thủ tục hỗ trợ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

UBND TP.HCM vừa có Kế hoạch 2724/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 sẽ tập trung vào 04 nhóm giải pháp sau đây: (1) Giải pháp hỗ trợ về tín dụng Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn chế độ cho người lao động không thực hiện “3 tại chỗ” Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Công văn 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách. Theo đó, với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhưng một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
09 phương tiện phòng hộ cá nhân chống Covid-19 người dân nên có Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 28/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Ngày 28/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP HCM: Hướng dẫn khai báo y tế khi qua chốt kiểm dịch Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 27/8/2021, Sở Giao thông Vận tải TP có Công văn 9517/SGTVT-KT về việc thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM có kiến như sau: – Đề nghị […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người lao động không thực hiện “3 tại chỗ” có thể ngừng việc Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bộ LĐTB&XH vừa có Công văn 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách lao động. Theo đó, đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhưng có một số NLĐ không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu “3 tại chỗ” của […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn kê khai cấp Giấy nhận diện có mã QR Luồng Xanh Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tổng cục Đường bộ đã hoàn thiện phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h ngày 26/8/2021. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa (để nhận được mã […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dịch bệnh Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh dài hạn. Vậy, doanh nghiệp có cần phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm không? Theo hướng dẫn tại Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP: Người nộp lệ phí đang hoạt động có […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điểm mới về quyền lợi BHYT khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo Công văn 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh/thành phố thực hiện như sau: Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: – BHXH tỉnh […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Những số điện thoại người dân TP HCM cần biết khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 23-8, Ủy ban MTTQ TP HCM cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tiếp tục điều chỉnh về đối tượng được phép ra đường tại TP.HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

UBND Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lần 2 về quy định tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 23/8/2021. Ngày 21/8/2021, UBND Thành phố đã ban hành Công văn 2800/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
34 nhóm đối tượng được cấp Giấy phép lưu thông từ 23/8 tại TP.HCM Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo Công văn 2796/UBND-VX và Công văn 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND TP. HCM về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông thì những đối tượng được cấp Giấy phép lưu thông trên đường từ 23/8 – 06/9 gồm: (1) Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Chính sách mới về BHXH bắt buộc có hiệu lực từ 01/9/2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Từ ngày 01/9/2021, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực và có những nội dung về BHXH bắt buộc đáng chú ý sau đây: Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Bổ sung quy định Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tiêm vắc xin Covid-19 mũi thứ 2: 05 lưu ý quan trọng cần biết Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện nay cả nước đang thực hiện việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 để bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh. Trong số đó, nhiều người sắp tới sẽ tiêm mũi thứ 2. Bài viết này sẽ đề cập đến những lưu ý quan trọng người tiêm mũi thứ 2 cần biết. Khoảng cách giữa […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do Covid 19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Để giúp người lao động giảm bớt những khó khăn khi ngừng việc trong thời gian dịch bệnh, Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, người dân vẫn còn rất bối rối, lúng túng về hồ sơ thủ tục và không biết mình có thuộc đối tượng để được […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TPHCM đề xuất miễn phí xét nghiệm COVID-19 cho các doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho công nhân các nhà máy đang thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “2 địa điểm, 1 cung đường”. Đây là một trong những đề xuất của TPHCM với Chính phủ trong số nhiều giải pháp nhằm duy trì, ổn định sản xuất. Trong văn bản kiến nghị Chính […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trở cấp thất nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tình hình diễn biến Covid 19 ở nước ta ngày càng phức tạp dẫn đến nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh, sản xuất. Nhiều doanh nghiệp không cầm cự nỗi phải đi đến phá sản, tạm dừng kinh doanh… Trước tình hình đó, nhiều người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ an sinh xã hội Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 17-8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp nhiều vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ của ngành BHXH theo nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định sô 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM hướng dẫn toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 15/8/2021, Sở Y tế TP.HCM có Công văn 5627/SYT-NVY về cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.2), trong đó có hướng dẫn toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà. Toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà (dành cho người lớn) Thuốc kháng vi rút Molnupiravir Sẽ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP HCM: Từ 15/8, doanh nghiệp sản xuất được hoạt động lại nếu đáp ứng phương án mới Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa có Kế hoạch 2715/KH-BCĐ, theo đó, từ ngày 15/8, nếu doanh nghiệp đáp ứng sản xuất an toàn từ 1 trong 4 phương án mà UBND TP.HCM đưa ra sẽ được sản xuất trở lại. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất trên cơ sở đảm bảo […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Làm rõ điều kiện hỗ trợ người lao động ngừng việc do Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động phải ngừng việc do Covid-19 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: (1) Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
04 vấn đề về BHXH, tiền lương khi NLĐ làm việc tại nhà mùa Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Hiện nay tình hình Covid-19 vô cùng căng thẳng, nhiều doanh nghiệp đã bố trí cho NLĐ làm việc tại nhà. NLĐ cần biết những điều này để đảm bảo quyền lợi của mình. 1. Doanh nghiệp có được giảm lương khi NLĐ làm việc tại nhà trong thời gian dịch Covid-19? Theo quy định […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động thống nhất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. (Xem chi tiết […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Kê khai và nộp thuế là một trong những nghĩa vụ quan trọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán… Việc kê khai và nộp thuế phải được thực hiện theo quy định về thời gian, thủ tục. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, hoạt động kinh doanh mua bán, sản xuất rơi vào tình trạng khó khăn, do đó nhiều doanh nghiệp đã phải làm thủ tục tạm ngừng hoạt động để khắc phục khó khăn về tài chính. Vậy, sau thời gian tạm ngừng kinh […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đề cập đến những điều doanh nghiệp cần lưu ý trong thời gian dịch Covid-19.   1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Tại Nghị quyết 68/NQ-CP, doanh nghiệp được hỗ trợ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sở Y tế TP.HCM cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sở Y tế TP.HCM vừa cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà, đồng thời yêu cầu các bên liên quan dự trù và cung ứng các thuốc thiết yếu như thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc kháng viêm corticoid dạng uống. Trong văn bản ngày 9-8 […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tạm ngừng kinh doanh vì Covid-19: 05 điều doanh nghiệp, HKD cần biết Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Dịch bệnh Covid-19 đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm dừng kinh doanh. Sau đây là những điều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần biết khi tạm ngừng kinh doanh. Tạm ngừng kinh doanh phải làm thủ tục thông báo *Đối với doanh nghiệp Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Công ty muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt về một lĩnh vực cụ thể, hoạt động đơn giản trong cùng một tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì mở địa điểm kinh doanh là […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
NLĐ có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng DVCQG Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 06/8/2021, Bộ LĐTB&XH có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.   Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, BHXH […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Địa phương được cách ly F0 tại nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Địa phương ghi nhận nhiều ca Covid-19 được áp dụng biện pháp cách ly y tế ca F0 tại nhà, thay vì đưa tất cả vào cơ sở điều trị như trước đây. Bộ Y tế nêu đề xuất trên trong công điện gửi các tỉnh, thành tối 7/8. Địa phương tổ chức công tác […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định mới Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Việt Nam đang là quốc gia có nền kinh tế năng động và nhiều tiềm năng phát triển, vì vậy, những năm gần đây đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trước khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP HCM hỗ trợ tuyến đầu chống dịch 1,5-10 triệu đồng mỗi người Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chính quyền TP HCM hỗ trợ khẩn cấp cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch 1,5-10 triệu đồng mỗi người. Nội dung được đề cập trong văn bản triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch do Phó chủ tịch UBND thành phố Phan […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tất cả F1 TP HCM sẽ cách ly tại nhà Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Sở Y tế TP HCM đề xuất TP Thủ Đức và các quận huyện đồng loạt triển khai cách ly y tế tại nhà cho tất cả F1. Đề xuất trên được nêu tại Hội nghị sơ kết trực tuyến về việc triển khai cách ly y tế tại nhà cho F1 trên địa bàn, […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca Vaccine COVID-19 do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bộ Tài chính cho biết nội dung dự thảo nghị quyết về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 đang được xây dựng sẽ có nội dung giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021. Ngoài ra sẽ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp khi TP.HCM giãn cách xã hội? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 01/8/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM có Thông báo khẩn liên quan đến việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để người lao động thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ và yên tâm về quyền lợi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg theo chỉ đạo của […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hồ sơ, thủ tục xin phép mở quầy thuốc bán lẻ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Kinh doanh thuốc tây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để mở  quầy thuốc, cá nhân, tổ chức phải nắm rõ các quy định về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyên môn cũng như  trình tự thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, quy trình thủ tục, hồ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Từ chối tiêm vắc xin Covid-19 có bị phạt tiền? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

“Tôi thấy nhiều người thuộc diện được tiêm vắc xin Covid-19 nhưng đã từ chối , vậy trường hợp đó có bị phạt hay không?” – Đây là câu hỏi của chị Lan Thanh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg công bố dịch COVID-19. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong thời buổi dịch bệnh Covid phức tạp như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn dẫn đến việc không thể tiếp tục hoạt động. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể trong giai đoạn khó khăn.  Quy trình […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn 03 chính sách BHXH, BHTN hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

BHXH Việt Nam có Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, trong đóhướng dẫn triển khai 03 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN như sau: (1) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 1.1. Hướng dẫn đơn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP HCM: Đi tiêm vắc xin, đi chợ cần mang theo giấy tờ gì? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Đây là nội dung tại Công văn 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ. Đối với trường hợp đi tiêm vắc xin Theo đó, để kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM bắt đầu triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 28.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Như vậy, TP.HCM sẽ thực hiện song song hai chính […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hồ sơ khai thuế Hộ, cá nhân kinh doanh Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trong quá trình kinh doanh, sản xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đủ điều kiện phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế cho Nhà nước. Để kê khai thuế đúng với quy định thì hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai đúng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Lao động mang thai, nuôi con nhỏ được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 68 thì NLĐ đang mang thai, nuôi con nhỏ được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 như sau: Trường hợp NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương Theo khoản 2 Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, (NLĐ đáp ứng điều kiện tại Điều 13 Quyết định 23) […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM: Xử lý nghiêm trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Tại Công văn 8087/SGTVT-KT ngày 26/7/2021, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường sau 18h mà không có lý do cấp thiết. Cụ thể, đề nghị Công an TP.HCM, UBND thành phố Thủ Đức […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP.HCM: Từ 26/7, shipper được cấp mã QR, hoạt động trong một khu vực Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 26/7/2021, UBND TP.HCM có Công văn 2491/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hang hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, kể từ ngày 26/7/2021, chỉ cho phép dịch vụ shipper […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người dân TP.HCM chỉ ra ngoài trong 3 trường hợp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

UBND TP.HCM Công văn 2468/UBND-VX về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Theo đó,  tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 , đồng thời áp dụng các biện pháp tăng cường như sau: Tăng cường kiểm tra, giám […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người dân TP.HCM không ra đường sau 18h hằng ngày, bắt đầu từ 26-7 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bắt đầu từ tối mai 26-7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn TP tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Tối 25-7, Thành ủy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tham khảo cách chăm sóc sức khỏe tại nhà nếu chẳng may bạn là F0 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Lưu ý: Bài viết này dựa trên ý kiến cá nhân nhằm giúp người mắc COVID-19 tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đây là chia sẻ của Bác sĩ Phạm Văn Phúc – Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
06 vi phạm về phòng chống Covid-19 có thể bị xử lý hình sự Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Bên cạnh việc xử phạt phạt hành chính thì những hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19 còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể:   Hành vi Xử lý hình sự Khung hình phạt  Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Doanh nghiệp tại TP.HCM muốn hoạt động phải qua 4 bước thẩm định Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện vừa sản xuất, vừa lưu trú và cách thức thay đổi người lao động nếu muốn bổ sung hoặc bớt nhân sự lưu trú tập trung.   Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hồ sơ, thủ tục tách thửa 2021 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi tiến hành chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất người dân phải tiến hành tách thửa theo quy định của pháp luật. Tách thửa là quá trình phân chia quyền sở hữu đất từ một người đứng tên sang nhiều đối tượng khác nhau. Tùy vào từng địa phương mà UBND tỉnh quy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thất nghiệp vì Covid-19: Có nên nhận BHXH một lần không? Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm nhiều NLĐ thất nghiệp và NLĐ có ý định rút BHXH một lần để trang trải cuộc sống. Bài viết sẽ đưa ra những lý do nên và không nên nhận BHXH một lần để NLĐ có thể phần nào đưa ra quyết định chính xác nhất. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
TP HCM: Không phạt chậm kê khai thuế vì giãn cách xã hội Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Ngày 19/7/2021, Cục Thuế TPHCM đã có Công văn 6770/CTTPHCM-KK hướng dẫn về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg     Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP: “Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Không xử phạt vi phạm hành […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
CẬP NHẬT MỚI NHẤT TÌNH HÌNH VIRUS CORONA – COVID-19 Người đăng: adminluat
Đọc thêm

1. Cập nhật mới nhất tình hình dịch Covid-19 2. Tin tức thời sự nổi bật liên quan Covid-19 **Tại Việt Nam: Nghị quyết 78/NQ-CP về phòng, chống dịch COVID-19 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 Sáng 21/7: Có […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại phần góp vốn, vốn góp của mình cho một cổ đông khác nhưng không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ. Vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động (Sang tên sổ đỏ). Các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất được quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, khi tiến hành thực hiện người dân gặp không […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục giải thể Doanh nghiệp Người đăng: adminluat
Đọc thêm

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục rất khó và phức tạp so với các thủ tục về doanh nghiệp khác. Ngoài ra, nếu không làm đúng theo quy định thì doanh nghiệp còn có thể bị phạt do thiếu sót hoặc chậm trễ. Vì vậy, để tránh bị mất thời gian và […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Di chúc vô hiệu do vượt quá quyền định đoạt tài sản Người đăng: Tran Duong
Đọc thêm

Quan hệ hôn nhân của vợ chồng được thiết lập không chỉ làm phát sinh mối quan hệ nhân thân, các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, phải gắn bó, yêu thương, chung thủy với nhau, mà còn phát sinh quan hệ tài sản chung của vợ chồng. Việc định đoạt tài sản chung […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Người đăng:
Đọc thêm

Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mỗi công dân, khi đất nước lâm nguy thì bất kể ai dù già, dù trẻ, dù trai, dù gái đều có trách nhiệm đứng lên bảo vệ nước nhà. Đó là truyền thống hào hùng, quý báu của dân tộc ta từ hàng nghìn đời nay. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2020 Người đăng:
Đọc thêm

“Kết hôn” là hai từ được nhắc đến như một sự kiện trọng đại đối với mỗi người, vì khi đã kết hôn là chúng ta đã bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với nửa còn lại của mình và sau này là nghĩa vụ đối với những người liên quan như con […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nộp phạt vi phạm giao thông vào thứ 7 ở kho bạc nào? Người đăng:
Đọc thêm

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông do vô tình hoặc cố ý mà có rất nhiều người vi phạm an toàn giao thông. Giao thông rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Chính vì […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục nhận con nuôi là trẻ sơ sinh Người đăng:
Đọc thêm

Hiện nay, việc nhận nuôi con nuôi khá phổ biến, có nhiều trường hợp và tình huống để nhận nuôi con nuôi, những gia đình hiếm muộn muốn xin nhận nuôi con nuôi hay cũng có những trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi mà có những gia đình hảo tâm nhận nuôi. Thì trong […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn Người đăng:
Đọc thêm

Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, chúng ta thấy việc ly hôn diễn ra rất nhiều, và giường như thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với các thế hệ cách đây khoảng 10 -15 năm. Hầu hết việc nam, nữ kết hôn với nhau đều xuất phát từ sự gắn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Lỗi không gương có bị giữ xe không Người đăng:
Đọc thêm

Lỗi không gương có bị giữ xe không? Nếu lắp gương thời trang liệu có bị phạt không? Đây đều là những câu hỏi mà người điều khiển xe ô tô, xe máy quan tâm. Để giúp người điều khiển phương tiện giao thông không bị xử lý vi phạm hành chính khi tham gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Có nộp Online được không? Người đăng:
Đọc thêm

Bạn có thể nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, đa số mọi người thường nghĩ đến Kho bạc nhà nước. Nhưng có phải là chỉ có Kho bạc nhà nước là nơi duy nhất có thể nộp phạt được không? Trong bài viết dưới đây, Công ty […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử Người đăng:
Đọc thêm

Sàn giao dịch thương mại điện tử bản chất là gì? Đăng ký hoạt động cho sàn giao dịch thương mại điện tử ở đâu? Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như thế nào để đúng quy định? Là những câu hỏi […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tư vấn luật kế toán và kiểm toán Người đăng:
Đọc thêm

Luật Văn phòng luật sư Thành Pháp có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật trong lĩnh vực kế toán cũng như kiểm toán. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu tư vấn luật kế toán và kiểm toán. Các […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Ly hôn thuận tình không cần ra tòa xử lí thế nào? Người đăng:
Đọc thêm

Mới đây, luật hôn nhân và gia đình cho phép vợ chồng ly hôn thuận tình không cần ra tòa. Tuy nhiên, vợ chồng phải không có tranh chấp về tài sản, con cái. Đây được cho là một đề xuất táo bạo được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu? Cơ quan nào giải quyết hồ sơ? Người đăng:
Đọc thêm

Ly hôn thuận tình sẽ sẽ xảy ra khi cả vợ và chồng đều đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn. Vậy những thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu sẽ được giải quyết? Cần có những giấy tờ gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2020 Người đăng:
Đọc thêm

Ngoài việc tranh chấp tài sản, thì vấn đề tranh chấp về quyền nuôi con sau khi ly hôn cũng đang rất phổ biến. Vậy cách viết mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn để nộp cho tòa án ra sao?hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay bài viết sau đây. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh Người đăng:
Đọc thêm

Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh hay đang điều hành một công ty lâu đời, bạn phải chịu vô số trách nhiệm với tư cách là chủ doanh nghiệp. Một trong những điều này để đảm bảo công ty của bạn có bảo hiểm kinh doanh đầy đủ. Việc mua đúng loại bảo […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại Người đăng:
Đọc thêm

Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể liên quan đến các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Vốn chủ sở hữu là gì? Người đăng:
Đọc thêm

Vốn chủ sở hữu là gì? Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đang là sở hữu duy nhất và mọi thứ trong công việc kinh doanh của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thực sự biết quyền sở hữu, được gọi là “Vốn chủ sở hữu” này hoạt động như thế nào […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Khi nào thì doanh nghiệp của bạn không còn là “công ty khởi nghiệp” nữa? Người đăng:
Đọc thêm

Bạn đang bắt đầu kinh doanh. Điều đó có nghĩa đó là một công ty khởi nghiệp? Và khi nào thì nó không còn là startup nữa? Xác định một doanh nghiệp nhỏ có thể khó khăn. Nhưng khi nói đến các công ty mới khởi nghiệp – một tập hợp con của các doanh […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội mới nhất Người đăng:
Đọc thêm

Để có một đất nước hòa bình, phát triển như hiện nay, ngoài sự lãnh đạo của  Đảng, sự đồng lòng của nhân dân phải kể đến sự đóng góp to lớn của lực lượng sĩ quan quân đội. Họ chính là nòng cốt xây dựng một Việt Nam kiên cường và vững mạnh. Một […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày Người đăng:
Đọc thêm

Trong trường hợp vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày theo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất? Đây có thể là nỗi lo lắng của những người chồng có vợ chuẩn bị sinh mổ. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Văn phòng luật sư Thành Pháp xin giúp bạn giải […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mức phạt nồng độ cồn xe máy mới nhất 2021 Người đăng:
Đọc thêm

Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một điều rất nguy hiểm nhưng lại không hiếm gặp ở Việt Nam. Rượu, bia không chỉ gây tác hại xấu đến sức khỏe con người, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Nợ xấu có xin visa được không? Người đăng:
Đọc thêm

Với nhu cầu phát triển và đầu tư như nước ta hiện nay, các dịch vụ liên quan đến tài chính phát triển rất mạnh mẽ. Các công công ty tài chính xuất hiện ngày càng nhiều để cung cấp dịch vụ cho con người. Nếu người vay không thanh toán đúng thời hạn cho […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường Người đăng:
Đọc thêm

Đấu thầu là một trong những hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba tổ chức đấu thầu hoặc tư mình thực hiện (bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số những người tham gia đấu thầu (bên dự thầu) người đáp ứng tốt nhất […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng Người đăng:
Đọc thêm

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu là quá trình được thiết lập với mục đích lựa chọn nhà thầu để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động Người đăng:
Đọc thêm

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp Người đăng:
Đọc thêm

Đất nước và xã hội ngày càng phát triển, các chính sách hỗ trợ cũng được Nhà nước đưa ra để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị khiếm khuyết cơ thể. Bản thân những người đó có thể mất một phần hay toàn bộ khả năng lao động nên […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không Người đăng:
Đọc thêm

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không? Hiện nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, pháp luật có những quy định chặt chẽ trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện tượng chuyển nhượng […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Luật chia tài sản sau ly hôn mới nhất Người đăng:
Đọc thêm

Hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn, chung sống với nhau nhưng trong quá trình chung sống lại phát sinh nhiều mâu thuẫn khiến họ ly hôn. Dường như việc ly hôn đã trở thành trào lưu trong những năm gần đây, họ kết hôn rất nhanh rồi quyết định ly hôn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Làm giấy khai tử cần những gì? Người đăng:
Đọc thêm

Khai tử là một trong các việc giúp nhà nước thực hiện hoạt động quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các thủ tục đăng ký hộ tịch khai tử như thế nào. Vậy, Làm giấy khai tử cần những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trình tự […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020 Người đăng:
Đọc thêm

Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 Người đăng:
Đọc thêm

Bảo hiểm xã hội luôn luôn là một trong các vấn đề quan trong với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên mức đóng BHXH được quy định như thế nào, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 tối đa là […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Quy định về tư vấn giám sát thi công Người đăng:
Đọc thêm

Xã hội ngày càng phát triển càng có nhiều công trình được xây dựng, một công trình được xây dựng cần có sự giám sát quá trình thi công để việc xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Việc giám sát thi công chỉ được thực hiện bởi những người […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Lương tháng 13 có tính thuế tncn không Người đăng:
Đọc thêm

Tiền lương tháng 13 có tính thuế tncn không được rất nhiều người quan tâm. Nó không phải là lương của người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Nhưng nó là một khoản thu nhập của người lao động, Vậy quy định của pháp luật quy định về các vấn đề […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020